Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 1-13 END


ฤดูเข้าฉาย : Winter 2021

แนวของเรื่อง : Action / Super Power

เรื่องย่อ :

          เรื่องราวในโตเกียวที่เขตเศรษฐกิจพิเศษคาชิวะ เมื่อการบริหารถูกโอนไปยังบริษัทยักษ์ใหญ่และเกิดการขัดแย้งกันจนสุดท้ายโปรเจ็กต์ล่มพื้นที่ถูกทิ้งร้าง และได้กลายเป็นเขตปลอดกฎหมาย เหล่าผู้พิเศษที่มีพลังจากรอยสักรูปสัตว์ประหลาดรู้จักกันในนาม SCARD ใช้ชีวิตปกป้องเมืองและดิ้นรนมีชีวิตแสวงหาความยุติธรรมในดินแดนแห่งนั้น
FANSUB โดย :
Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล

[ Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 1 | 11-01-2021 ]

[ Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 2 | 16-01-2021 ]

[ Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 3 | 23-01-2021 ]

[ Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 4 | 30-01-2021 ]

[ Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 5 | 06-02-2021 ]

[ Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 6 | 13-02-2021 ]

[ Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 7 | 20-02-2021 ]

[ Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 8 | 27-02-2021 ]

[ Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 9 | 06-03-2021 ]

[ Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 10 | 13-03-2021 ]

[ Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 11 | 20-03-2021 ]

[ Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 12 | 27-03-2021 ]

[ Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 13 | 03-04-2021 ]

บาคาร่าออนไลน์